Những quan điểm của Đảng về công tác Thanh niên

Đảng và nhà nước luôn đưa ra những quan điểm đúng đắn và kịp thời để đất nước phát triển toàn diện, cả về con người và các lĩnh vực trong đời sống. Vậy bạn đã từng biết đến những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên hay chưa? Nếu chưa nắm chắc thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Công tác thanh niên là gì?

Công tác thanh niên là lĩnh vực rất quan trọng trong công tác quần chúng. Công việc này bao gồm toàn bộ những hoạt động của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên và toàn xã hội. Công tác thanh niên được phát triển nhằm mục đích giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có điều kiện trưởng thành, phát huy mọi tiềm năng của bản thân.

Ngoài ra công tác thanh niên còn là một loại hoạt động xã hội có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các chủ thể xã hội và thanh niên. Ở mặt này thì công tác thanh niên sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của thanh niên và yêu cầu phát triển của xã hội; tạo ra môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội lành mạnh, vững bền. Bên cạnh đó nó còn là trường học cộng sản cho thanh niên học tập, rèn luyện và trưởng thành. Quá trình này đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn cách mạng, đồng thời đưa ra những định hướng giúp thanh niên tự giáo dục, tự hoàn thiện bản thân.

Thế hệ Thanh niên nỗ lực hết mình phụng sự Tổ quốc
Thế hệ Thanh niên nỗ lực hết mình phụng sự Tổ quốc

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên

Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Đảng ta luôn có niềm tin mãnh liệt vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách để phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng của thanh niên. Để phát huy được những tiềm lực của thanh niên, đảng ta luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phấn đấu. Chính vì thế, công tác thanh niên luôn được ưu tiên thực hiện trong công tác đảng và trong cả hệ thống chính trị nữa.

Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên còn thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của thanh niên thời kỳ mới. Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò, đặt trọn niềm tin vào tầng lớp thanh niên. Ngay khi đổi mới đất nước đảng đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Ở các năm sau Đảng vẫn tiếp tục ban hành những nghị quyết có liên quan đến công tác thanh niên, về sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên.

Thanh niên hướng đến các hoạt động vì cộng đồng
Thanh niên hướng đến các hoạt động vì cộng đồng

Gần đây nhất, trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi nhận “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước lại càng đóng vai trò quan trọng hơn, nhất là trong công tác thanh niên. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu ra nhiều nội dung có liên quan đến công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật,… Sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng luôn là sự chỉ đạo kịp thời và sáng tạo, phù hợp với sự thay đổi của thời cuộc.

Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Việc xây dựng thanh niên ưu tú, có tri thức, nhanh nhạy trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là rất quan trọng. Trong di chúc, Bác Hồ cũng đã từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thanh niên phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình
Thanh niên phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình

Tham khảo thêm bài viết:

Đào tạo thanh niên cần có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc đào tạo thanh niên không phải là một việc làm chỉ mới được chú ý đến mà đó đã là cả một quá trình lâu dài, từ việc giáo dục, định hướng đến cả lối sống của cho thanh niên. Chính vì thế, đây không phải nhiệm vụ riêng của Đảng hay của nhà nước mà còn là nhiệm vụ của cả một tổ chức, tập thể, nhất là gia đình và bản thân của mỗi thanh niên.

Hướng phát triển của công tác thanh niên trong thời đại mới

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên giúp thế hệ trẻ có bước đi đúng đắn tạo nên động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Trong thời gian tới, hướng phát triển của công tác thanh niên được định hướng cụ thể như sau:

  • Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng. Ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động.
  • Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại.
Thanh niên giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế
Thanh niên giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế
  • Hình thành các lứa thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Không ngừng phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cần chăm lo, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến, được học tập, có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa tiên tiến.
  • Chú trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển mình có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước hướng đến.
  • Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.
  • Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế – xã hội và gia đình.
  • Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên đã giúp bạn có cái nhìn rộng và đầy đủ hơn về những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. Nếu như bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn nữa thì có thể tìm đọc các tài liệu có liên quan nhé.